Eingang

en français

Abtei Maria Frieden

Zisterzienserinnen strengerer Observanz

(OCSO)

-Trappistinnen-

53949 Dahlem